De vzw stelt zich tot doel om de huidige en toekomstige generaties kinderen te beschermen tegen schendingen van kinderrechten. De vereniging wil dit realiseren door een draagvlak te creëren bij de bevolking en de overheid.

De vzw eist een beleid dat meer inzet op preventie en voorkomen van de generatiecyclus en hiervoor ook de nodige budgetten voorziet.
Al te vaak wordt er pas ingegrepen als jongeren in de puberteit zitten en reeds ontspoord zijn. Ondanks de vele inspanningen die de voorbije jaren geleverd zijn, zien we dat de wachtlijsten in jeugdzorg nog steeds groeien.
Door het gevoerde beleid wordt al decennia drempelverlagend met ouders gewerkt, maar wordt er voorbij gegaan aan de noden van hele jonge kinderen.

De vzw pleit voor een hervorming van de sociale sector met een garantie op kwalitatieve zorg. Ook wil de vzw de erkenning van Het verdrag van de Rechten van het Kind in de Belgische Wetgeving. Een hervorming van het rechtssysteem dringt zich op, zodat er meldrecht voor vermoeden van misbruik komt.
Het kan toch niet dat een agent of dokter die een vermoeden van misbruik heeft, dit soms niet durft te melden vanwege gevangenisstraffen op het schenden van het beroepsgeheim. Of psychologen die op voorhand reeds aangeven niet te willen getuigen.
En dat sociale onderzoeken niet slechts een formaliteit zijn. Er mag niet licht omgesprongen worden met onze kinderen.
Ook vandaag nog groeien heel wat kinderen op in schrijnende situaties.
In tal van gezinnen ligt de focus niet op het welzijn van de kinderen, maar op de mogelijke groei van de ouders.

De ombudsdienst is opgericht omdat velen zwijgen vanuit hun beroepsgeheim, anderen zwijgen omdat er bij melding toch een wachtlijst is, nog anderen zwijgen omdat ze niet correct inschatten door wat een hel sommige kinderen elke dag gaan.
De meesten zwijgen omdat er toch niets veranderd.

De vereniging wil niet alleen hervormingen, maar verzamelt ook fondsen om in rechtszaken te kunnen starten als de justitie, de hulpverlening en het onderwijs falen.
Op vele niveaus wordt er ondanks de intentie om kinderwelzijn te garanderen niet het niveau van kinderwelzijn gerealiseerd, dat de Verenigde Naties verwachten van onze maatschappij.

De concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer:

·         Uitwerken procedures voor het behandelen van meldingen en onderzoek van nalatigheid ten aanzien van of misbruik van minderjarigen

·         Het voeren van rechtszaken, die ertoe strekken om nalatigheid van instanties en/of individuen aan te klagen om zo een bevel te laten opleggen aan gedaagden om in functie van het welzijn van de kinderen te handelen.

·         Het voeren van andere al dan niet gerechtelijke acties naar aanleiding van specifieke dossiers waar kinderrechten niet worden gerespecteerd.

·         Uitwerken en indienen van verzoekschriften aan parlementaire instanties met hervormingsmaatregelen om het welzijn van de kinderen te garanderen.

·         Het bevorderen van het beleid of het ondernemen van acties in functie van het respecteren van kinderrechten.

We vertrekken steeds vanuit de signalen van kinderen en stellen hun belangen voorop, we treden op als vertrouwenspersoon van kinderen of ouders indien het kind reeds geplaatst werd. Vanuit mijn expertise als gezinsondersteuner tracht ik tevens een brug te slaan tussen gezin en diensten.
Als we verwachten dat ouders kritisch leren kijken naar eigen handelen, wat maakt dan dat menig professionele moeilijkheden ervaart bij het kritisch kijken naar eigen visie, oordeel en handelen? Samen kunnen we de belangen van kinderen voorop stellen, ze moeten steeds de eerste overweging zijn in elke beslissing die genomen wordt

Hervorming sociale sector

Garantie dienstverlening

 • Diensten moeten op hun opdracht gewezen worden
 • Al te vaak werkt men niet buiten de kantooruren, net dit maakt het onmogelijk om ouders te ondersteunen met de moeilijkheden die ze ervaren.

Kwaliteit dienstverlening

 • Belang van multidisciplinaire teams te erkennen binnen alle systemen/diensten
 • Negatief gedrag zichtbaar maken binnen de sector, te vaak foutieve samenstellingen van teams waardoor een team zijn doelen niet langer kan behartigen. Te vaak ontbreekt het aan samenwerken. Ongehoord dat men onderling gaat concurreren. Het gaat hier om kinderen en hun ontplooiing
 • Strengere screening van pleegouders, eerlijke uiteenzetting vanuit pleegzorg want vele pleegouders voelen zich een beetje beetgenomen door de positieve illusies die ze benoemen, zelden de moeilijkheden zichtbaar gemaakt voor potentiële pleegouders.
 • Actieplan uitschrijven binnen de zorg
 • Hiaten zichtbaar maken in onderwijs, hulpverlening, jeugdzorg

Hervorming rechtssysteem

 • Procedures aanpassen voor snellere en meer kwalitatieve onderzoeken bij melding van misbruik, mishandeling en verwaarlozing van minderjarige slachtoffers
 • Elk kind een jeugdadvocaat en voogd toewijzen bij geboorte. Ook kleine kinderen die reeds onder de drie jaar worden aangemeld. (bestaande wetgeving toepassen) omdat men bij kleine kinderen zelden ingrijpt en wacht tot het pubers zijn geworden waarvan het gedrag begint te ontaarden.
 • Bij plaatsing en herstel de criteria voor de ouders verstrengen; zeker in de eerste levensjaren. Ouders moeten aantonen de nodige inzichten te verwerven i.p.v. kinderen die moeten aantonen dat hun ontplooiing wordt ondermijnd
 • Het voeren van rechtszaken, die ertoe strekken om nalatigheid van instanties en/of individuen aan te klagen om zo een bevel te laten opleggen aan gedaagden om in functie van het welzijn van de kinderen te handelen.

Hervorming wetgeving

 • Wetsvoorstel: drukken op de noodzaak om mishandeling, misbruik en verwaarlozing aan te pakken
 • Wetsvoorstellen uitschrijven om het welzijn van het kind te garanderen
 • Nu worden de wetten voor ouders gebruikt om voorbij te gaan aan de wetten om kinderen hun welzijn en ontplooiing te garanderen