Klachtenbeleid Vertrouwenscentra Kindermishandeling

HOE KAN U EEN KLACHT UITEN?
Vele klachten kunnen opgelost worden door ze te bespreken met de betrokken medewerker. Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kunt u schriftelijk (per brief of e-mail) uw klacht laten horen bij de directie van het VK dat uw dossier behandelt. Anonieme klachten kunnen ze niet beantwoorden. Namen en adressen van de directies vindt u in de medewerkers-lijst.

VK Antwerpen

VK Mechelen

VK Turnhout

VK Limburg

VK Brussel

VK Oost-Vlaanderen

VK Vlaams-Brabant

VK West-Vlaanderen

HOE WORDT UW KLACHT BEHANDELD?
U zal binnen de 7 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht ontvangen. Daarna wordt uw klacht binnen de maand onderzocht en beantwoord. Mogelijks wordt u uitgenodigd voor een gesprek over uw klacht en of het resultaat van het onderzoek. Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht, verwijzen ze u naar de klachtenprocedure van Kind & Gezin.

Escalatie van klacht via klachtenprocedure Kind &Gezin
De klachtendienst van Kind & Gezin kan ontvankelijke klachten op basis van procedures onderzoeken en aanbevelingen doen om de kwaliteit van de dienstverlening van Kind en Gezin te verbeteren.

Doorheen de behandeling van de klacht en los van de verwachtingen van de klager, stelt de Klachtendienst zich steeds de vraag wat de gevolgen zijn van de situatie waarover geklaagd wordt voor de betrokken kinderen.

Als door de klacht duidelijk wordt dat een kind gevaar loopt of niet krijgt waar het recht op heeft, dan zal de Klachtendienst daarvoor de nodige stappen ondernemen. De Klachtendienst wil op die manier de belangen van jonge kinderen behartigen in individuele situaties.

Hoe uw klacht uiten?
De Klachtendienst is bereikbaar op maandagnamiddag vanaf 13.30 tot 16.30 uur. Alle andere werkdagen van 9 tot 16.30 uur. In juli en augustus is de klachtendienst iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 16 uur.
Een klacht indienen kan schriftelijk of mondeling.
Per brief naar Klachtendienst, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
Per fax naar het nummer 02 534 14 48
Per e-mail naar klachtendienst@kindengezin.be
telefonisch op  het nummer 02 533 14 14 of persoonlijk op maandagvoormiddag tussen 9 en 12 uur. Voor elk ander moment kan dit enkel na afspraak en dit voor een consult tussen 9 en 15.30 uur.

Wat moet in de klacht staan?
Zorg ervoor dat de klacht zo concreet mogelijk wordt verwoord.
Vermijd vage begrippen en benoem zo veel als mogelijk.

Jouw naam en contactgegevens (woonplaats, e-mailadres en telefoon waarop je tijdens de kantooruren bereikbaar bent).

Naam en geboortedatum van dit kindje.

Zorg er voor dat de persoon of voorziening waarover je een klacht hebt, zo goed mogelijk is geïdentificeerd.

Als je je klacht reeds met andere personen/voorzieningen hebt besproken, vermeld dit zeker.

Klachtenbeleid Jeugdhulp (Agentschap Opgroeien)

Voor welke klachten kan u hier terecht?
Uw klacht gaat bijvoorbeeld over: jeugdhulpverlening, gemeenschapsinstellingen, private voorzieningen in de jeugdbijstand, preventiebeleid voor minderjarigen in problematische opvoedingssituaties, subsidiëring van pleeggezinnen in de bijzondere jeugdbijstand.

Hoe wordt uw klacht behandeld?
JO-lijn voert een onafhankelijk onderzoek naar de klacht. Het bespreekt de klacht met klager en beklaagde. Na onderzoek komt het tot een eindbevinding in termen van een (deels) gegronde klacht, een ongegronde klacht, een terechte opmerking etc.

Wanneer de klacht (deels) gegrond is, moet agentschap Opgroeien een inspanning leveren om de zaak zo goed mogelijk te herstellen of recht te zetten. JO-lijn kan daarbij optreden als bemiddelaar.

Hoe uw klacht uiten?
U kunt met uw klacht bij de JO-lijn terecht via de pagina "Klachten?" van de website Jeugdhulp.
https://www.jeugdhulp.be/over-jeugdhulp/jo-lijn-klachtenlijn

Telefonisch:
Contacteer dan JO-lijn op het gratis nummer 0800 900 33.
Maandagvoormiddag  10u00 – 13u00
Woensdagnamiddag    13u00 – 17u00
Donderdagvoormiddag   10u00 – 13u00
Vrijdagnamiddag          13u00 –         17u00

Email:
mjo-lijn@opgroeien.be

Schriftelijk:
JO-lijn
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel


Indien u nergens gehoor vindt in dossiers waar kinderen en diens belangen geschonden worden, contacteer ons:
contact@vzw-ook.be