https://www.petities.com/kinderwelzijn

Wij

Verantwoordelijke professionelen en geïnformeerde burgers van Vlaanderen, die bezorgd zijn om het welzijn en de veiligheid van alle kinderen, specifiek in het kader van de handelingen gesteld door organisaties die deel uit maken van Agentschap Opgroeien (zoals Kind en Gezin en de OndersteuningsCentra Jeugdzorg), alsook de partnerorganisaties van Agentschap Opgroeien (zoals het Centrum voor LeerlingenBegeleiding en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling).

constateren

1) dat de huidige controle en begeleiding van zorgorganisaties hopeloos ontoereikend is, zelfs na herhaaldelijke ernstige klachten. Bij confrontatie zien we dat er geen ruimte is om kritisch naar hun eigen werking te kijken.

Voorbeeld 1:

Toen er op vrijdag 18 februari een baby stierf in het UZ Gent nadat die een hersentrauma had opgelopen in de Gentse crèche 't Sloeberhuisje, benadrukte Kind en Gezin dat ze: "bevolen" om drie jaar pedagogische ondersteuning te nemen. Om ervoor te zorgen dat er meer handen op de werkvloer waren, om de uitbaters te helpen met de oorzaken van de moeilijkheden en om een extra paar ogen te hebben in de opvang.

In 2017 en 2018 hebben coaches van vzw Vier hoog maximum 12 uur gesprekken met de uitbaatster van 't sloeberhuisje op vrijwillige basis, waarin coaches "hielpen" met het opstellen van een risico-analyse en met het herinrichten van de crèche. Die gesprekken vonden soms op de werkvloer plaats, maar dat gebeurde dan vooral tijdens pauzes of na de sluitingsuren. Het was ook niet de taak van de coaches van vzw Vier hoog om de kinderbegeleiders op de werkvloer te begeleiden of te evalueren.
Sinds december 2018 werd 't Sloeberhuisje niet meer begeleid en van “extra ogen” in de opvang noch “meer handen” op de werkvloer is er dus nooit sprake geweest.
In juli 2019 kwam een nieuwe klacht met daarin ernstige beschuldigingen over "Opa Sloeber".
Er was een kennismakingsgesprek vanuit vzw Mentes, de koepelorganisatie voor pedagogische begeleiding in Vlaanderen, met de uitbaatster in 2020, maar zij is niet ingegaan op de ondersteuning en de vzw kon haar ook niet verplichten.

2) dat de wettelijk opgelegde jaarlijkse zelf-evaluatie voor zorgorganisaties hopeloos ontoereikend is om kwaliteit (en dus welzijn en veiligheid van kinderen) te garanderen.

Voorbeeld 2:

De vele klachten die bij de vzw Onafhankelijke Ombudsdienst Kinderrechten binnenkomen over het functioneren van gemandateerde voorzieningen en de zeldzame "beperkte" controle die de zorginspectie hierover uitoefent zijn zorgwekkend.

De gemandateerde voorzieningen Vertrouwenscentrum Kindermishandeling hebben als taak kindermishandeling te stoppen of te voorkomen; ze beslissen ook of de overheid moet tussenkomen in de hulpverlening.
De zorginspectie is de enige toezichthouder die de Vertrouwenscentra Kindermishandeling kan inspecteren, problemen signaleren en rapporteren.

Tussen april 2009 en juli 2010 werd een cijferrapport DRM vertrouwenscentra kindermishandeling opgesteld door de zorginspectie.
Hieruit blijkt dat de focus enkel bestond uit:
- inspraak en participatie in de hulpverlening
- toegangsrecht tot dossier
- informatie-uitwisseling

In maart 2013 heeft de Zorginspectie op vraag van Kind en Gezin de zes Vertrouwenscentra Kindermishandeling geïnspecteerd. Na de reactietermijn werden de inspectieverslagen overgemaakt aan Kind en Gezin. Kind en Gezin is verantwoordelijk voor de verdere opvolging (handhaving).

De laatste inspectie dateert dus van meer dan 9 jaar geleden.

3) dat werknemers bij Kind en Gezin aangeven dat het grondig fout loopt, niet alleen in de kinderopvang, maar ook in de preventieve zorg.

Voorbeeld 3:

Medewerkers van Kind en Gezin zeggen dat ze eigenlijk zelf vaak niet weten wat er verder met klachten gebeurt eens ze die intern doorgeven; ze moeten ervan uitgaan dat die ernstig worden opgevolgd, maar zeker zijn ze nooit.
Onder leiding van Katrien Verhegge zijn de lokale teams, die werden gecoördineerd door een verantwoordelijke, geëvolueerd naar zelfsturende (of stuurloze) teams: ­iedereen is met alles tegelijk bezig, waardoor niemand echt verantwoordelijk is. De provinciale afdelingen zijn afgeschaft, waardoor de verpleegkundigen veel administratieve taken moeten opnemen. Dit ook weer ten koste van hun kerntaak: het begeleiden van de gezinnen. Het percentage langdurig zieken bij het personeel van Kind en Gezin is hoog, door ­reorganisaties en het gebrek aan zorgzaamheid voor het personeel.
Het kinderrechtencommissariaat gaf aan geen enkele klacht ontvangen te hebben van medewerkers van Kind en Gezin en concludeert hieruit dat deze organisatie perfect functioneert en heeft dus ook nooit enig probleem gesignaleerd aan het beleid.

4) ondanks dat er in de Belgische grondwet staat "Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat." en België het Verdrag inzake de Rechten van het Kind reeds in '89 heeft ondertekend, waar in staat "Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.", dat diensten nog steeds naast daders blijven zitten indien deze beperkt zijn of zelfs helemaal niks doen als één van de ouders niet wil meewerken.

Dit is slechts het topje van de ijsberg van klachten tegenover organisaties binnen Agentschap Opgroeien.

en verzoeken
1) om het oprichten van een onafhankelijke controlecel met als doel het garanderen van het welzijn en veiligheid van minderjarigen. In de Belgische grondwet staat duidelijk dat het welzijn van kinderen altijd moet primeren. Wij eisen dan ook dat er niet langer schuldig verzuim gepleegd word in de naam van 'we volgen de procedures en we kunnen juridisch gezien niet meer doen'.

Er moet een onafhankelijke controlecel komen die niet loutert controleert of Kind en Gezin de huidige regelgeving en procedures volgt.
Er moet een controlerend orgaan komen dat actief opspoort of de primaire veiligheidsbehoeften van kinderen gegarandeerd zijn in alle deelorganisaties van Agentschap Opgroeien, met als doel op korte termijn te kunnnen ingrijpen en de noodzakelijke input te kunnen leveren rechtstreeks aan het beleid om problemen aan te kaarten. Zelfevaluatie van falende organisaties garandeerd namelijk niet de veiligheid van de zwaksten in onze samenleving.

De huidige klachtenprocedures werken duidelijk niet, als een loutere ontkenning ten opzichte van een zorginspectie na herhaaldelijke klachten over kindermishandeling geen gevolgen heeft.

De onafhankelijke controlecel moet op regelmatige basis onaangekondigde controles doen van alle zorgorganisaties en niet enkel op basis van klachten aangekondigde inspecties uitvoeren.

2) Het kan kloppen dat heel wat verantwoordelijken voor de falende organisaties in de zorg integere mensen zijn die het beste voor de kinderen willen, maar als ze niet dringend actief gaan handelen vanuit kinderwelzijn, is het hun plicht nu een stap op zij te zetten.
- Katrien Verhegge 'gelooft' in de missie van kind en gezin.
- Bruno Vanobbergen, die 10 jaar kinderrechtencommissaris was en nu directeur van Agentschap Opgroeien, "gelooft" dat hij maatschappelijke ideeën en vooroordelen rond kinderen en jongeren doorbrak door veel in de media te verschijnen. Ook wou hij af van het beeld van het kinderrechtencommissariaat als inspectieorgaan.
- Caroline Vrijens, huidig kinderrechtencommissaris, "gelooft" dat Kind en Gezin perfect werkt, want ze hebben geen enkele klacht van werknemers ontvangen.
- Wouter Beke "gelooft" dat er kordaat ingegrepen wordt bij problemen binnen Agentschap Opgroeien.
Ze geloven allemaal in de goede bedoelingen van ouders.

We moeten dringend stoppen met "geloven" en niet langer blind zijn voor de realiteit.
Kinderen worden mishandeld en sterven of worden voor het leven beschadigd, terwijl er naast de daders word gezeten door diensten.

Wij vragen externe controle op het garanderen van het welzijn en veiligheid van kinderen. In de Belgische grondwet staat duidelijk dat het welzijn van kinderen altijd moet primeren. Wij eisen dan ook dat er niet langer schuldig verzuim gepleegd word in de naam van 'we volgen de procedures en we kunnen juridisch gezien niet meer doen'.

Stop met "geloven" en durf jullie verantwoordelijkheden op te nemen om actief, preventief de veiligheid en het welzijn van de kinderen te verbeteren.
Wees niet blind voor de realiteit, durf kritisch naar de eigen werking te kijken, of zet een stap opzij om mensen die daadkrachtig kunnen handelen de kans te geven om structurele verbeteringen aan te brengen in het beleid. Als jullie het duidelijk falende beleid blijven verdedigen zijn wij genoodzaakt om jullie ontslag te eisen.

Deze petitie zal overhandigd worden aan alle bevoegde diensten.

https://www.petities.com/kinderwelzijn